دات نت نیوک
Menu

محصولات

  

(Orifice (Flow Element

فلومتر اختلاف فشاری

نظرات : (0)
  • Currently 4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


ارﯾﻔﯿﺲ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ آزﻣﻮن ﻣﺘﻤﻢ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻓﻠﻨﺞ ﺑﻪ دو روش ﮐﻠﯽ تولید ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
روش اول اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻨﺞ ﻫﺎي Welding Neck اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻠﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺟﻮش داده ﺷﻮﻧﺪ. روش دوم اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻨﺞ ﻫﺎي ﻧﻮع Wafer اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻧﻮع، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ آزﻣﻮن ﻣﺘﻤﻢ ، ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ دو ﻋﺪد ﻓﻠﻨﺞ ﺗﺨﺖ ﺑﻪ دو ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ارﯾﻔﯿﺲ ﻧﻮع Wafer و واﺷﺮ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ دو ﻓﻠﻨﺞ ﭘﯿﭻ ﻫﺎي ﻓﻠﻨﺞ ﺗﺨﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ارسال